DSW - Miejsce dla Ciebie
DSW - miejsce dla Ciebie
             

 

wtorek, 07 sierpień 2012 19:12

Współpraca z rodzicami w świetle prawa

Napisane przez  Katarzyna Nowak
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

( Fragmenty pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem doktora Stefana Wlazły, obronionej na podyplomowych studiach z organizacji i zarządzania oświatą w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu )

 

Rodzice maja prawo i pierwszeństwo, też obowiązek do wychowywania swoich dzieci, powinni być, zatem świadomi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży. Zobowiązania dotyczące rodziców zostały ujęte w aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz w dokumentach międzynarodowych. One stanowią podstawę współpracy rodziców i nauczycieli w trosce o wspólne dobro, jakim jest edukacja młodzieży.

W tej części pracy chciałabym przedstawić wybór aktów prawnych, które regulują usytuowanie rodziców w systemie oświaty.

Wśród dokumentów, które uważam za najważniejsze znalazły się:

-Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

-Ustawa o Systemie Oświaty

-Karta Praw Rodziny

-Europejska Karta Praw i Obowiązków

-Konwencja o prawach dziecka

Konstytucja RP

Rozdział II

Wolność, prawa i obowiązki człowieka i obywatela

Art.48

1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.

2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Art.53

3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego

i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Art.71

 1. Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych.

Kolejnym ważnym dokumentem mówiącym o prawach i obowiązkach rodziców jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. W przytoczonych fragmentach ustawy widać, jaką ważną role i jaki wpływ mają rodzice m.in. na tworzenie dokumentów szkoły.

Art.1

System oświaty zapewnia w szczególności:

 1. wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny

Art.12

 1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.

Art.13

1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust.1 może być prowadzona:

 1. w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach,
 2. w grupach, oddziałach lub szkołach-z dodatkową nauka języka oraz własnej historii
  i kultury,
 3. w międzyszkolnych zespołach nauczania

 

Art.18

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

 1. do pełnienia czynności związanych z zgłoszeniem dziecka do szkoły,
 2.  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
 3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych
 4. zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą, warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym mowa w art.16 ust.8
 5. powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie

Art.36 a

1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę

2. Kandydata na dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu(...)

6. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową w składzie:

1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę

2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3)po jednym przedstawicielu:

a) rady pedagogicznej

b) rady rodziców

c) zakładowych organizacji związkowych (...)

Art.54

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

2. Do kompetencji rady rodziców (...)należy:

1)uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art.34.ust.2,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

Art.56

1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.

2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust.1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

    Następnym z dokumentów, który wydaje mi się bardzo ważny i godny uwagi to dokument przedłożony przez Stolicę Apostolską wszystkim ludziom instytucjom i władzom zainteresowanym misją rodziny we współczesnym świecie; jest nim Karta Praw Rodziny.

Art.5

Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uzna­ni za pierwszych i głównych jego wychowawców.

a) Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi i religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka; winni także otrzymywać od społeczeństwa odpo­wiednią pomoc i wsparcie konieczne do wypełnie­nia roli wychowawców.

b) Rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, że rozdział dota­cji publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał ro­dzicom korzystanie z tego prawa, bez nakładania na nich niesprawiedliwych ciężarów. Rodzice nie powinni, w sposób bezpośredni czy pośredni, być zmuszani do dodatkowych wydatków, co stanowi­łoby niesprawiedliwą przeszkodę lub ograniczenie możliwości korzystania z tego uprawnienia.

c) Rodzice mają prawo do tego, że ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie zga­dzają się z ich własnymi przekonaniami moralny­mi i religijnymi. W szczególności wychowanie sek­sualne, stanowiące podstawowe prawo rodziców, winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i w wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych.

d) Naruszane są prawa rodziców, gdy państwo narzuca obowiązkowy system wychowania, z któ­rego zostaje usunięta całkowicie formacja religijna.

e) Podstawowe prawo rodziców do wychowy­wania dzieci powinno być wspierane przez rozma­ite formy współpracy rodziców z nauczycielami i kierownictwem szkoły, a w szczególności przez dopuszczenie obywateli do uczestnictwa w dzia­łalności szkoły oraz w określaniu i wprowadzaniu w życie polityki wychowawczej.

f) Rodzina ma prawo wymagać, by stanowiły pozytywne budo­wania i by wspierały podstawowe wartości rodziny. Jednocześnie rodzina ma prawo do odpowiedniej ochrony, a w szczególności do ochrony swych najmłodszych członków przed ujemnymi wpływami i nadużyciami ze strony środków przekazu.

Następny dokument, którego fragmenty chciałam przedstawić to Europejska Karta praw i Obowiązków Rodziców, która została uchwalona przez Europejskie Stowarzyszenie Rodziców (EPA) i przyjęte przez uczestników konferencji „Miejsce i rola rodziców w polskim systemie edukacyjnym”. W niej wyraźnie widzimy, jakie ma obowiązki i prawa każdy rodzic w europie nie tylko w Polsce.

1. Rodzice mają prawo do wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej.

2.  Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat.

3.  Rodzice mają prawo do uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.

4. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich.

5.  Rodzice mają prawo do pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć.

6. Rodzice mają obowiązek zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole.

7.  Rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci.

8. Rodzice mają obowiązek przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych, (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych.

9. Rodzice mają prawo wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci.

10. Rodzice mają obowiązek dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać

11. Rodzice mają prawo domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową.

12. Rodzice mają obowiązek wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań

13. Rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci.

14. Rodzice mają obowiązek osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej

15. Rodzice i ich stowarzyszenia mają prawo wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur.

16. Rodzice mają obowiązek tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach. Organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy.

17. Rodzice mają prawo do pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji.

18. Rodzice mają obowiązek poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i szkołom, tak, aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania

19. Rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej.

20. Rodzice mają obowiązek poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła- dom.

 

Czytany 7171 razy
Więcej w tej kategorii: « Szkoła leśnych zwierząt
Zaloguj się, by skomentować